Dự án “Vùng trồng & Nhà máy sữa hạt dành cho trẻ em”