Dự án “Vùng trồng & Nhà máy sản xuất dầu Sacha Inchi Omega 3-6-9”