Dự án “Vùng trồng & Nhà máy sản xuất bột hoàn nguyên”