Dự án “Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Sinh học & Sức khỏe CHC”