Dự án “Nhà máy sản xuất Phân bón sinh học Bio-DOF”