Đóng góp vào sự thành công của Doanh nghiệp Việt Nam bằng cách khởi đầu từ năng lực quản trị chuyên nghiệp

Tiêu chí ươm tạo của Gabuff Bsi

Sản phẩm có khả năng quảng bá quốc tế
Ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao
Ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường
Ngành công nghiệp tiêu tốn ít nguyên/nhiên liệu
Ngành công nghiệp kỹ thuật có hàm lượng tri thức cao

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRUNG TÂM ƯƠM TẠO

Trần Khắc Điền

Chủ tịch Hội đồng cố vấn

THÔNG TIN

35
Dự án ươm tạo
5
Chuyên viên
2
Văn phòng

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC